Dotazník pocitovej mapy mesta Šaľa

Odpovedať môžete do nedeľe 10.12.2023. Ďakujeme Vám za Vaše odpovede.
S odoslaním odpovedí súhlasíte s uložením a spracovaním dát pre potreby vyhodnotenia ankety.

1. Prebieha podľa vášho názoru zmena klímy? (zmena dlhodobého "normálneho" počasia)*
2. Za aký veľký problém považujete zmenu klímy a s ňou spojené častejšie sucho, vlny tepla, prívalové dažde, povodne, atď...*


3. Myslíte si, že je dôležité, aby sa mesto pripravovalo na tieto problémy (vlny tepla, sucho, prívalové dažde, povodne...)*


4. Ako by ste ohodnotili pripravenosť mesta na problémy súvisiace so zmenou klímy (vlny tepla, sucho, prívalové dažde, povodne...)*


5. Ako by ste v súvislosti so zmenou klímy ohodnotili zraniteľnosť uvedených oblastí v meste? (1 = najzraniteľnejšia, 5 = najmenej zraniteľná)*

Lesy

Poľnohospodárstvo

Voda v krajine a zdroje pitnej vody

Budovy a verejné priestory (ulice, námestia, parky)

Stav prírody a biodiverzity

Zdravotníctvo

Cestovný ruch

Doprava

Priemysel a energetika

Krízové riadenie v priebehu mimoriadnych udalostí (povodne, víchrica ai.)

6. Aké konkrétne problémy spojené so zmenou klímy ste si v meste všimli?


7. Aké opatrenia by podľa Vás mali byť prioritne prijaté v rámci boja s týmito problémami? (1 = najviac prioritné, 5 = najmenej prioritné)*

Zvyšovanie množstva prírodných prvkov (zeleň, vodné plochy...)

Zavádzanie inovatívnych technológií (zachytávanie dažďovej vody, protipovodňové opatrenia...)

Zvyšovanie povedomia verejnosti a apel na zmenu správania ľudí

8. Malo by sa mesto snažiť o obmedzovanie spotreby energie a znižovanie emisií CO2 (napr. zatepľovaním budov, výmenou kotlov, využívaním slnečnej energie...)*


9. Súhlasili by ste s niektorými z nasledujúcich opatrení?*

Zelená strecha na každej novej verejnej budove


Zavádzanie malých vodných plôch v parkoch a na námestiach


Priorita úspor energií pri rekonštrukciách budov aj za cenu vyšších nákladov


Zahŕňanie obnoviteľných zdrojov energie do nových budov a stavieb aj za cenu vyšších nákladov


Ozelenenie stien verejných budov pomocou popínavých rastlín


Zábor poľnohospodárskej pôdy pre tvorbu krajinných prvkov podporujúcich biodiverzitu a zadržanie vody v krajine


Zmenu trávnikov na kvetnaté lúky a nižšiu pravidelnosť kosenia


Povedzte nám niečo o sebe (Nasledujúce otázky sú dobrovoľné)

10. Koľko máte rokov?


11. Akého ste pohlavie?
12. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?


13. Ktoré z nasledujúcich aktivít v meste vykonávate aspoň raz týždenne?14. V ktorej časti mesta bývate?


V prípade záujmu o výsledky ankety alebo ďalšie zapojenie tu môžete vyplniť Vašu emailovú adresu: